машин дээр нэмсэн борлуулалтын жилийн эцсийн хураангуй